skip to Main Content

Hieronder hebben we enkele veelgestelde vragen alvast voor u beantwoord. Heeft u een andere vraag of bent u benieuwd wat Frijling Bewind in uw situatie kan betekenen? Neem gerust contact met ons op.

Wat is het verschil tussen curatele en onderbewindstelling?

Curatele is een zwaardere maatregel dan bewind. De betrokkene wordt bij curatele handelingsonbekwaam. Hij heeft dan toestemming nodig om bijvoorbeeld een contract af te sluiten. Ook verliest het gezag over eventuele minderjarige kinderen. De rechter stelt alleen iemand onder curatele, indien een lichtere maatregel niet gewenst is.

Wat is het verschil tussen beschermingsbewind en een WSNP bewind?

Beschermingsbewind is een maatregel, ingesteld door de kantonrechter, en is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen.
De WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) is een wet die de rechter gebruikt om uw schulden te saneren. Dit kan pas worden ingesteld, als blijkt dat er geen regeling kan worden getroffen met uw schuldeisers.

Een WSNP-bewindvoerder ziet erop toe dat de schuldenaar zich optimaal inspant om zoveel mogelijk geld voor aflossing van de schulden bijeen te brengen en dat geen nieuwe schulden ontstaan. Schuldenaren die voldoen aan de verplichtingen die de WSNP stelt, verkrijgen na afloop een schone lei. Het opgespaarde bedrag wordt verdeeld onder de schuldeisers en het restant wordt kwijtgescholden. Komt een schuldenaar de verplichtingen niet na, dan eindigt de schuldsanering en herleven alle schulden weer. Het traject is niet eenvoudig te doorlopen.

Beschermingsbewind en WSNP bewind kunnen heel goed samen gaan. De beschermingsbewindvoerder zal de aflossingen en de informatie aan de WSNP-bewindvoerder leveren, waardoor het WSNP-traject (in de meeste gevallen) succesvol zal worden afgesloten.

Is de bewindvoerder ook verantwoordelijk voor de schulden?

Schulden behoren in principe tot de financiën van de klant. Mochten de reeds bekende schulden niet binnen 3 jaar binnen het huidige budget in te passen zijn, of u maakt nieuwe schulden en de bewindvoerder kan deze niet in het budget inpasbaar maken, dan moeten de schulden ondergebracht worden bij een schuldhulpbureau of de kredietbank. Is aflossing wel mogelijk binnen het budget, dan draagt de bewindvoerder zorg voor de aflossing.

Kan een cliënt veranderen van bewindvoerder?

Ja, indien er gegronde redenen zijn; mochten deze er zijn, dan kan er een verzoek worden ingediend bij de kantonrechter. De kantonrechter zal dan beoordelen of het verzoek gegrond is en er geen vertrouwen meer is tussen beide partijen.

Waarom moeten mijn ouders, broers en zussen óf meerderjarige kinderen en echtgenoot hun handtekening zetten voor mijn verzoek tot onderbewindstelling?

Onderbewindstelling kan binnen een familie gevoelig liggen. Denkt u bijvoorbeeld maar aan de situatie waarin één van de kinderen de onderbewindstelling voor één van de ouders verzoekt. Daarom is het wenselijk dat de direct betrokkenen op de hoogte zijn van het verzoek en weten wie als bewindvoerder wordt voorgesteld. Dat kan later veel problemen en ruzie voorkomen. Als het vragen van instemming van familieleden op bezwaren stuit, dan kunt u dat onder opgaaf van redenen bij de aanvraag onderbewindstelling vermelden.

Wat is een akkoordverklaring?

De akkoordverklaring is een formulier, waarop een familielid van de persoon die onder bewind wil worden gesteld, aangeeft dat hij/zij op de hoogte is van de aanvraag voor bewindvoering. Op het formulier staat ook bij welke bewindvoerder dit zal zijn. Dit is een standaardprocedure waar altijd om gevraagd wordt bij het indienen van een verzoek tot onderbewindstelling.

Waarom is er een akkoordverklaring nodig?

De akkoordverklaring kan gezien worden als een bescherming voor de persoon, die onder bewind wil worden gesteld. De kantonrechter, die het beschermingsbewind zal uitspreken, wil van tenminste één familielid van de naaste familie (ouders, broer, zus, partner of meerderjarige kinderen) weten of zij akkoord gaan met de aanvraag. Door deze verklaring af te geven, kan er niet ‘zomaar’ iemand onder bewind geplaatst worden. Hierdoor is er altijd tenminste één familielid op de hoogte van de aanvraag en van de beoogde bewindvoerder.

Kan een familielid na ondertekening van een akkkoordverklaring verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schulden of andere financiële zaken?

Nee, door het invullen en ondertekenen van de akkoordverklaring kan een familielid niet aansprakelijk gesteld worden voor schulden of andere financiële zaken van de persoon, die onder bewind wil worden gesteld. Het ondertekenen van deze verklaring heeft geen enkel gevolg voor het familielid. De akkoordverklaring zal samen met de aanvraag voor bewind bij de kantonrechter ingediend worden en vervolgens in het dossier van de aanvrager bij de rechtbank opgenomen worden. De akkoordverklaring kan nergens anders voor gebruikt worden. Eventuele schuldeisers en overige instanties komen niet te weten wie de akkoordverklaring heeft ingevuld.

Hoe lang duurt beschermingsbewind?

Het bewind wordt doorgaans voor onbepaalde tijd uitgesproken. Het is wel mogelijk om aan de Rechtbank een verzoek tot opheffing van bewind aan te vragen. Hierbij wordt door de Rechtbank beoordeeld of de reden van onderbewindstelling niet (langer) meer aanwezig is. Daarnaast moet de bewindvoerder elke 5 jaar in een brief aangeven of het bewind nog steeds passend is.

Is er controle op bewindvoerders?

Een bewindvoerder moet binnen enkele weken na je benoeming een boedelbeschrijving inleveren bij de kantonrechter. Een boedelbeschrijving is een opgave van je vermogen op het moment dat het bewind door de kantonrechter is uitgesproken. Hierbij horen ook het inkomen, de vaste lasten en de schulden.

Daarna stuurt de bewindvoerder ieder jaar een overzicht van de inkomsten en uitgaven naar de kantonrechter met een actuele stand van zaken. Aan de hand van dit overzicht controleert de rechter of de bewindvoerder zijn taak juist heeft verricht. Indien het overzicht vragen oproept bij de rechter dan verzoekt deze de bewindvoerder om uitleg.

Daarnaast er is een jaarlijkse controle van de accountant om na te gaan of onze bedrijfsvoering voldoet aan de kwaliteitseisen, zoals vastgelegd in de wet. Vanaf 1 januari 2016 moet elke bewindvoerder en/of curator voldoen aan deze kwaliteitseisen. Deze eisen zijn opgesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Vanzelfsprekend voldoet Frijling Bewind aan de kwaliteitseisen.

Waar kan ik een klacht indienen?

Frijling bewind is voorstander van open en eerlijke communicatie. Is er iets waar u het niet mee een bent of vind u dat we een fout hebben gemaakt. Neem contact op en in een persoonlijk gesprek bespreken we alles. Komen we er samen niet uit dan kan u een klacht indienen bij Horus. Frijling Bewind is aangesloten bij de Branche vereniging.

“Voor mij is Frijling Bewind zoals bewind moet zijn: betrokken, goed bereikbaar en geen zorgen meer.”

frijling-beeldmerk

Contact opnemen

Heeft u behoefte aan meer informatie of wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek?
Bel Frijling Bewind op nummer 0529 769 009 of stuur een bericht via onderstaand formulier.

    Back To Top